INTERPI › Úvod

INTERPI je akronym názvu projektu "Interoperabilita v paměťových institucích", který byl pod identifikačním kódem DF11P01OVV023 schválen v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vyhlášeném a financovaném Ministerstvem kultury České republiky. Jedná se o společný (konsorciální) projekt Národní knihovny ČR, která je koordinátorem projektu, a Národního archivu, který je spoluřešitelem projektu; poskytovatelem projektu je MK ČR. Projekt je pětiletý: byl schválen v prosinci 2010, zahájen ; předpokládané datum ukončení projektu je .

Zpřístupnění kulturního dědictví

Digitalizované fondy a sbírky paměťových institucí (archivů, galerií, knihoven, muzeí, památkových ústavů a dalších) tvoří jádro národního kulturního, industriálního a přírodního dědictví. Zásadním úkolem, který je nutné řešit nyní v období mohutné digitalizace fondů a sbírek paměťových institucí, je uživatelsky vlídné zpřístupnění jednotlivých informačních objektů obsažených v těchto fondech a sbírkách i celých jejich souborů.

Projekt INTERPI nabízí jedno z možných řešení: tvorbu společné znalostní databáze paměťových institucí na bázi národních autorit odpovídajících potřebám všech paměťových institucí a obohacených o potřebné sémantické informace umožňující i strojové zpracování dat. Přináší také nové paradigma zpracování dat -objektové-, které se zaměřuje na obsahovou stránku zpřístupňovaných objektů - tedy na zpracování entit (tříd) a komplexních vztahů mezi nimi, a jehož cílem je zabezpečení sémantické interoperability jednotlivých fondů,

Aktualizováno: